Play Area

Każda osoba korzystająca z bawialni dla dzieci zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się jego zapisom. 

 

 1. Bawialnia dostępna jest wyłącznie dla Gości obiektu Leśna Kąpiel, służy zabawie i rekreacji.
 2. Dzieci poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie Bawialni wyłącznie pod opieką dorosłych.
 3. Osoby przebywające na terenie Bawialni są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu obiektu Leśna Kąpiel oraz mieniu innych obecnych tam osób. 
 4. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci.
 5. Na terenie Bawialni nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i psychotropowych.
 6. Na terenie Bawialni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 7. Osoby przebywające na terenie Bawialni nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych osób przebywających na terenie Bawialni.
 8. Z urządzeń i przedmiotów znajdujących się w Bawialni należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. 
 9. Na terenie Bawialni obowiązuje zakaz:
 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia przedmiotów i urządzeń znajdujących się w Bawialni,
 • zakłócania spokoju i porządku publicznego.

 

O wszystkich zagrożeniach należy poinformować opiekuna Obiektu (665 177 771).

 

Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za wykroczenia z artykułu 50,51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 1971r, Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

 

Dziękujemy