Leśna Kąpiel Komplex

PRZEDMIOT REGULAMINU 

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie obiektu Leśna Kąpiel znajdującym się przy ul. F. Chopina 47-49 w Karpaczu, zwanego dalej Obiektem.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie Leśna Kąpiel. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu Leśna Kąpiel przy ul. F. Chopina 47-49 w Karpaczu, zwanego dalej Gościem.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu w każdym z Apartamentów oraz na stronie internetowej.
 5. Opiekunem Gości jest Manager obiektu, zwany dalej Opiekunem. W sprawach bieżących prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 9 – 21.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe. 
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 dnia pierwszego i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego, chyba że umowa obejmująca pobyt grupowy albo indywidualne potwierdzenie w formie pisemnej lub mailowej stanowi inaczej. 
 3. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej w ramach dostępności apartamentów. Przedłużenie doby hotelowej do godz. 15:00 będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości połowy ceny noclegu obowiązującej w dniu wyjazdu, powyżej godziny 15:00 pełną kwotą.  
 4. Prośbę przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić Opiekunowi najpóźniej do dnia poprzedzającego, w którym upływa termin najmu apartamentu. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów.
 5. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę. 

REZERWACJA I MELDUNEK 

 1. W celu dokonania rezerwacji na odległość (zwanej dalej: Rezerwacją) Gość jest uprawniony do zawarcia umowy z Obiektem za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego (zwanego dalej: Systemem), dostępnego na stronie internetowej obiektu https://lesna-kapiel.com oraz https://apartamenty-karpacz.com , portalu rezerwacyjnego (booking.com) lub rezerwację telefoniczną.
 2. Rezerwacje online składane przez formularz dostępny na stronie internetowej obiektu https://lesna-kapiel.com oraz https://apartamenty-karpacz.com dokonywane są za pośrednictwem systemu Hotres.
 3. Gość dokonuje rezerwacji w Systemie poprzez wykonanie wskazanych przez System czynności, w tym wypełnienie formularza rezerwacyjnego (zwanego dalej: Formularzem). Podanie danych osobowych Gościa w formularzu jest niezbędne w celu możliwości skorzystania z niego i dokonania Rezerwacji. 
 4. Gość ma możliwość wyboru oferowanych usług, w tym standardowych noclegów oraz pakietów, a także usług dodatkowych. 
 5. Ceny przedstawione w Systemie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 

Ceny podane na stronie danego apartamentu lub domku są najniższymi możliwymi cenami. Ceny końcowe, obowiązujące Gościa są podane po wybraniu odpowiedniego apartamentu lub domku oraz terminu i liczby gości. Za usługi nie objęte Rezerwacją Gość uiszcza należność bezpośrednio w Obiekcie.

 1. Po dokonaniu Rezerwacji, Obiekt prześle na wskazany przez Gościa adres e-mail potwierdzenie dokonanej Rezerwacji, określające m.in. dane Gościa, dane Obiektu, opis zamówionej oferty, ważność oferty oraz wysokość zadatku na poczet ceny za zarezerwowane usługi (zwanego dalej: Zadatkiem) lub całej ceny do zapłaty. Zadatek albo cała cena za zamówione usługi (w zależności od wybranej oferty) winny zostać zapłacone w terminie wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji. 
 2. Uiszczenie przez Gościa zadatku lub całej ceny, w zależności od wybranej oferty, w wyznaczonym terminie jest warunkiem zawarcia Umowy. 
 3. Zapłata zadatku lub całej ceny jest dokonywana za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów płatności: 
  1. systemu płatności online, do którego Gość zostanie przekierowany w trakcie dokonywania Rezerwacji w Systemie. Gość nie ponosi dodatkowych opłat za dokonanie płatności przez system płatności online. Obiekt nie jest właścicielem ani operatorem systemu płatności online. Gość powinien zapoznać się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez operatora. 
  2. tradycyjnego przelewu bankowego na numer konta wskazany w wysłanym do Gościa Potwierdzeniu Rezerwacji. 
 4. Umowę pomiędzy Gościem a Obiektem uznaje się za zawartą z chwilą zapłaty przez Gościa zadatku lub całej ceny, w zależności od wybranej oferty. 
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Gościowi treści zawieranej na odległość Umowy następuje poprzez: 
  1. udostępnienie Regulaminu na stronie Systemu w formie możliwej do pobrania przez Gościa 
  2. przesłanie Gościowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem Rezerwacji. 

Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie.

 1. Brak wpłaty przez Gościa zadatku lub całej ceny, w zależności od wybranej oferty, w terminie wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji uznaje się za rezygnację z dokonanej Rezerwacji, co skutkuje nie zawarciem Umowy między Gościem a Obiektem. 
 2. Jeżeli oferta lub potwierdzenie Rezerwacji nie stanowią inaczej (np. poprzez wskazanie, że oferta jest bezzwrotna lub że brak jest możliwości zmian lub anulacji), Gość jest uprawniony do anulowania potwierdzonej Rezerwacji na nie mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej przewidzianego pobytu, co skutkuje tym, że wpłacone przez Gościa należności z tytułu zadatku lub ceny zostaną zwrócone w ciągu 21 dni roboczych. Anulowanie Rezerwacji winno nastąpić na piśmie (na adres do doręczeń Obiektu) lub w formie e-mailowej na adres: rezerwacje@lesna-kapiel.com
 3.  W przypadku, gdy Gość: 
 1.  anuluje Rezerwację na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej przewidzianego pobytu lub 
 2.  nie stawi się w Obiekcie w zaplanowanym dniu przyjazdu, wówczas zadatek nie podlega możliwości wykorzystania w późniejszym terminie, ani zwrotu.

MELDUNEK 

 1. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, a także przyjmować Gości spoza rezerwacji Obiektu nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu (poprzednich pobytów) rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie. 
 3. Obiekt może dokonać zablokowania środków na karcie płatniczej udostępnionej przez Gościa w celu dokonania Rezerwacji, w wysokości należności za cały pobyt, a także pobrać należności Obiektu z tej karty. 
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową. 
 5. Za skrócenie pobytu Gość obciążony zostanie kwotą równą 100% wartości niewykorzystanych dób hotelowych. 
 6. Gość nie powinien udostępniać karty dostępu do apartamentu innym osobom. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Opiekuna Obiektu o utracie karty dostępu do pokoju. 
 7. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz przesłania jej drogą e-mail. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest wcześniejsze podanie numeru NIP oraz adresu e-mail.

USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE 

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. 
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń Opiekunowi, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług, w przypadku braku zgłoszeń zastrzeżeń podczas pobytu, obiekt uznaje, pobyt Gościa za udany bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 3. Goście mogą korzystać nieodpłatnie (pod warunkiem, że nie są w tym dniu prowadzone prace konserwacyjno-naprawcze): 
 • ze strefy Spa & Wellness (basen, sauna, strefa relaksu) zgodnie z odpowiednimi regulaminami danych stref.
 • dostępu do Internetu, 
 • niestrzeżonego parkingu, 
 1. Za dodatkową odpłatnością Goście mogą korzystać z innych usług dodatkowych oferowanych w Obiekcie na zasadach określonych w regulaminach korzystania z tych usług i cennikach udostępnianych Gościom przed rozpoczęciem korzystania z usług. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

 1. Na terenie Obiektu osoby w wieku poniżej 18 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób będących pod ich opieką. 
 2. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Obiekcie powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Wobec powyższego Gość upoważnia niniejszym Opiekuna do dokonania czynności pobrania należności Obiektu z karty. 
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu. 
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. 
 5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi. 
 6. Zabronione jest używanie ręczników kąpielowych do czyszczenia obuwia oraz czyszczenia jakichkolwiek innych, zabrudzonych przedmiotów. Kategorycznie zabronione jest zabieranie ręczników i innych przedmiotów wyposażenia pokoi po zakończeniu pobytu w Obiekcie. 
 7. Gość zobowiązuje się wykorzystywać apartament jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w apartamencie. Za zorganizowanie imprezy w apartamencie Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 1.000,00 PLN.
 8. 8. W apartamencie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli i pozostałego jego wyposażenia.
 9. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 200,00 PLN.

 

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH 

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 7 dni, a po upływie tego okresu przedmioty te staną się własnością Obiektu lub zostaną zutylizowane. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

CISZA NOCNA 

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Za nieprzestrzeganie ciszy nocnej, zakłócanie spokoju lub naruszanie zasad dobrego sąsiedztwa Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500,00 PLN/za każde naruszenie. Należy zachowywać ciszę na terenie całego budynku. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów, nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz zasad określonych w niniejszym regulaminie lub przepisów prawa, Obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. W przypadku naruszenia przez Gościa lub odwiedzających go osób, zasad opisanych w niniejszej regulaminie obsługa Obiektu ma prawo wstępu do apartamentu celem interwencji. W przypadku interwencji z powodu zakłócania ciszy nocnej Goście są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia apartamentu i oddania kluczy bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt. W przypadku konieczności interwencji w apartamencie przez obsługę Obiektu Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 500,00 PLN/za każdą interwencję. 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie, o ile nie jest to uchybienie losowe lub uchybienie dostawcy świadczącego usługi na rzecz Obiektu.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład: 
 3. a) pisemnie na adres do doręczeń Obiektu, 
 4. b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@lesna-kapiel.com
 5. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: 
 6. a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady
 7. b) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Obiekt. 

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożenia reklamacji. 

 1. Obiekt ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Obiekt udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 1. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonym miejscem. 
 2. W budynku Obiektu obowiązuje zakaz poruszania się na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz hulajnogach. 
 3. W apartamentach oraz domkach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. 
 4. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 5. Zakazuje się prowadzenia w Obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej. 
 6. Gość nie będzie powodować, a Obiekt nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z apartamentów oraz domków, przeszkadzanie w inny sposób, szkodzenie, czy też irytowanie pozostałych Gości Obiektu. 
 7. Gościom Obiektu nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia Obiektu i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie. Dopuszczalne jest używanie w apartamencie czajników znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych apartamentów oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.